درباره فروشگاه اینترنتی ساختمان بازار

گروه ساختمان بازار فعالیت خود را در ابتدای سال 1396 در زمینه تامین وارائه مصالح و خدمات ساختمانی بصورت سنتی آغاز نمود . با توجه به ظرفیتهای بالای این بازار و توانمندی گروه ساختمان بازار در عرصه های مختلف این صنعت آقای دکتر بهمن قزلباش به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل این گروه برنامه های ورود ساختمان بازار به عرصه کسب وکارهای مدرن و اینترنتی را به هیئیت مدیره ارائه نمود که به اتفاق آرا تایید شد و هیئت مدیره ایشان مسئول پیشبرد این پروژه نمودند.در همین راستا از ابتدای سال 1397 با فراهم شدن زیر ساختهای این امرگروه ساختمان بازار وارد دنیای دیجیتال شد و و به مرور گروههای فنی و بازرگانی به این تیم اضافه شدند.